91

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 106
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.iatriko.gr

ABOUT ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 167,35
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 167,35
EBITDA (εκ. ευρώ) 23,45
EBITDA (%) 677,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 144,89
Συνολικός δανεισμός (%) -2,8