90

ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 111
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.selonda.com/gr/

ABOUT ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 167,52
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 12,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 19,38
EBITDA (%) 67,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 135,54
Συνολικός δανεισμός (%) 20,1