64

ΜΑΙΛΛΗΣ Μ. Ι. Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 58
Website http://www.maillis.com/

ABOUT ΜΑΙΛΛΗΣ Μ. Ι. Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 267,76
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -4,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 19,20
EBITDA (%) -6,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 93,11
Συνολικός δανεισμός (%) -1,5