63

ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 62

ABOUT ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 269,07
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -2,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 3,47
EBITDA (%) 40,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 10,88
Συνολικός δανεισμός (%) -0,1