24

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 30
Website https://www.metro.com.gr/Home.aspx

ABOUT ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 966,63
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 31,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 34,67
EBITDA (%) 4,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 105,58
Συνολικός δανεισμός (%) 261,2