25

ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 23
Website http://www.depa.gr

ABOUT ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 885,37
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -5,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 226,71
EBITDA (%) 236,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 105,58
Συνολικός δανεισμός (%) 261,2