66

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 67
Website http://www.soya-mills.gr/

ABOUT ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 264,17
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 13,93
EBITDA (%) -5,6
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 61,97
Συνολικός δανεισμός (%) -6,9