67

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 74
Website http://www.vianex.gr/

ABOUT ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 259,17
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 11,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 14,26
EBITDA (%) 34,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 31,87
Συνολικός δανεισμός (%) -13,4