93

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 99
Website https://www.minoan.gr/

ABOUT ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 160,25
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -7,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 37,84
EBITDA (%) 5,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 138,93
Συνολικός δανεισμός (%) -22,1