94

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 122
Website http://www.olp.gr/el/services/sempo

ABOUT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 160,02
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 13,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 58,17
EBITDA (%) 13,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 299,10
Συνολικός δανεισμός (%) 30,1