56

ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 71
Website http://nitsiakos.gr/

ABOUT ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 304,08
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 26,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,68
EBITDA (%) 63,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 73,40
Συνολικός δανεισμός (%) 6,5