57

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 56
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.thracegroup.com

ABOUT ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 291,90
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 35,16
EBITDA (%) 21,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 78,63
Συνολικός δανεισμός (%) 32,0