44

ΝΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 52
Website https://www.nnhellas.gr/en/

ABOUT ΝΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 394,33
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 23,2
EBITDA (εκ. ευρώ) -
EBITDA (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -