43

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 43
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.intracom.com/el

ABOUT ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 401,66
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 6,5
EBITDA (εκ. ευρώ) 27,82
EBITDA (%) 20,9
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 178,00
Συνολικός δανεισμός (%) -6,2