59

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 64
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI

ABOUT ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 282,99
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 10,12
EBITDA (%) -18,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 15,46
Συνολικός δανεισμός (%) 45,2