60

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 60
Website http://www.eop.gr

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 277,94
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 0,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 32,39
EBITDA (%) -27,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 149,76
Συνολικός δανεισμός (%) 5,4