50

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 59
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.sarantisgroup.com/en/

ABOUT ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 329,02
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 18,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 33,52
EBITDA (%) 17,4
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 34,58
Συνολικός δανεισμός (%) 1,5