51

ΕΥΔΑΠ A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 51
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website https://www.eydap.gr/

ABOUT ΕΥΔΑΠ A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 328,85
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 87,28
EBITDA (%) 4,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -