72

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 79

ABOUT ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 235,59
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,9
EBITDA (εκ. ευρώ) 7,00
EBITDA (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 105,00
Συνολικός δανεισμός (%) 178,1