73

ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 87
Website https://www.zara.com/gr/

ABOUT ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 224,08
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 14,2
EBITDA (εκ. ευρώ) 14,62
EBITDA (%) 21,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -