7

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας INDUSTRY
Industry Ranking 2
Previewsly Industry Ranking 5
Previews top # Ranking 5

ABOUT ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Σταθερή παρουσία στις Most Admired Companies του Fortune διατηρεί εδώ και μια πενταετία η ΤΙΤΑΝ. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και η ποιότητα διοίκησης αποτέλεσαν τους κύριους λόγους που η αγορά αναγνωρίζει την ηγετική θέση της εταιρείας στον εγχώριο επιχειρηματικό κόσμο. Στο πρώτο εξάμηνου του 2019, η ΤΙΤΑΝ πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 10,2%, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να φτάνει τα 785,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με πέρυσι στα €22,2 εκατ. ευρώ.