69

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 72
Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς
Website https://www.alumil.com/greece/homeowners

ABOUT ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 257,47
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 13,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 16,31
EBITDA (%) 344,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 179,51
Συνολικός δανεισμός (%) 0,36
Πάγια (εκ. ευρώ) 289,55