Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα 2019

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • Επιμέλεια: Τάσος Ζάχος, Kατερίνα Μιχαλοπούλου
  • Επεξεργασία & Στατιστική Ανάλυση: Infobank Hellastat
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο πίνακας περιλαµβάνει τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών για το 2018 που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την επεξεργασία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων τόσο σε επίπεδο οµίλου (ενοποιηµένα στοιχεία), όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

• Για την κατάρτιση του πίνακα χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από οικονοµικές καταστάσεις που έχουν δηµοσιευθεί έως τις 10/11/2019, τα οποία αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2018. Τα στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν όπως δηµοσιεύθηκαν, ενώ δεν έγιναν προσαρµογές σε περιπτώσεις χρήσεων µε διάρκεια διαφορετική των 12 µηνών.

 Στον πίνακα εµφανίζονται οι εταιρείες ή όµιλοι ανεξάρτητα αν είναι εισηγµένες ή όχι στο Χ.Α.

• Λόγω της καθυστέρησης δηµοσίευσης σης των οικονοµικών αποτελεσµάτων, η λίστα και η επεξεργασία χρειάστηκε να εκπονηθούν τρεις φορές µέχρι να έχουµε το τελικό δείγµα των εταιρειών γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική.

 Η µείωση των αρνητικών ΚΠΤΦΑ εµφανίζονται µε το πρόσηµο µείον µπροστά παρά το γεγονός ότι αναφερόµαστε σε θετική επίδοση.

Ορισµοί

Ο Κύκλος Εργασιών αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών. Στις περιπτώσεις τραπεζών, αφορά στο άθροισµα των καθαρών εσόδων από τόκους και προµήθειες, µερίσµατα και λοιπά λειτουργικά έσοδα, ενώ στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στο άθροισµα των εσόδων από ασφάλιστρα όλων των κλάδων ασφαλίσεων, µε εξαίρεση την εταιρεία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όπου τα αποτελέσµατα της απεικονίζονται ακριβώς όπως δηµοσιεύτηκαν οι οικονοµικές της καταστάσεις.

 Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) αναφέρονται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

 Το Σύνολο Ενεργητικού αναφέρεται στο αντίστοιχο µέγεθος όπως δηµοσιεύεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

Τα ανωτέρω οικονοµικά µεγέθη σε περίπτωση οµίλων είναι ενοποιηµένα, ενώ σε περίπτωση εταιρείας αποτελούν εταιρικά µεγέθη.

 Η στήλη Εισηγµένη στο ΧΑ αναφέρεται στη διαπραγµάτευση ή όχι των µετοχών των εταιρειών στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

 Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµέρα κατάρτισης της λίστας, η εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ Α.Β.Ε.Ε. δεν είχε δηµοσιεύσει τα ΚΠΤΦΑ της χρήσης 2018 και γι’ αυτό δεν εµφανίζεται το αντίστοιχο µέγεθος.

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονοµίας, οι κλάδοι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και οι παράγοντες που επηρέασαν τις οικονοµικές επιδόσεις των µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας.

Το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα το 2018 ήταν σίγουρα βελτιωµένο, καθώς συνεχίστηκε η ανάκαµψη του 2017, και αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση του ΑΕΠ και στη µείωση της ανεργίας. Θετικά συνέβαλαν οι εξαγωγές, οι επενδύσεις και η ιδιωτική κατανάλωση, που εµφάνισε αύξηση κατά 0,8% σε ετήσια βάση στο 9µηνο του 2018. Και οι επενδύσεις, όµως, φάνηκε ότι επηρεάστηκαν από την ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µε τις εκτιµήσεις να είναι αρκετά αισιόδοξες, καθώς θα ενισχύονται η εµπιστοσύνη και η ρευστότητα των τραπεζών σταδιακά.

Αναµφισβήτητα οι εξαγωγές έπαιξαν τον πιο σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος εµφανίζοντας σηµαντική αύξηση κατά 15,7% ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2017, µε το µεγαλύτερο ποσοστό να έχουν προορισµό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι αποτέλεσαν τον κύριο µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας.

Παρατηρώντας κάποιος τη  λίστα µε τους 100 µεγαλύτερους οµίλους και εταιρείες στην Ελλάδα, µπορεί εύκολα να διακρίνει όλα τα παραπάνω. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων εµφανίζει θετική µεταβολή στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ – EBITDA), ενώ τα 2/3 του δείγµατος παρουσιάζουν αυξηµένο Κύκλο Εργασιών την τελευταία διετία. Αξίζει να τονίσουµε ότι στη λίστα του 2018 ο ελάχιστος Κύκλος Εργασιών είναι περίπου 180 εκατ. ευρώ, ενώ του 2017 ήταν 148 εκατ. ευρώ, κάτι που αποδεικνύει τη βελτιωµένη πορεία της χρονιάς. Επίσης, πρέπει να αναφέρουµε ότι και στη φετινή λίστα έχουµε αρκετές νέες εγγραφές, µε 26 επιχειρήσεις να έχουν εµφανιστεί σε αρκετά παλαιότερες λίστες ή να εµφανίζονται για πρώτη φορά.  Η πρώτη πεντάδα παραµένει σταθερά στις ίδιες θέσεις στην κατάταξη για τρίτη χρονιά, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγµατος δεν έχει µετακινηθεί σηµαντικά.

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τους κλάδους δραστηριοποίησης, παρατηρούµε ότι και το 2018 ο κλάδος των καυσίµων παραµένει ο µεγαλύτερος σε µεγέθη Κύκλου Εργασιών, εµφανίζοντας, µάλιστα, σηµαντικές αυξήσεις. Σε αυτό συνέβαλαν η αύξηση του µέσου όρου των τιµών των προϊόντων πετρελαίου και η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου.

∆εύτερος κλάδος σε επίπεδο ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών είναι αυτός των τραπεζών και των ασφαλιστικών. Παρ’ όλα αυτά, η κερδοφορία των τραπεζών παραµένει αδύναµη, ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ένας από τους βασικούς στόχους των τραπεζών παραµένει η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που παρά τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους παραµένουν ακόµη σε υψηλά επίπεδα. Αυτό δυσχεραίνει την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε υγιείς επιχειρήσεις, προκαλώντας περισσότερα εµπόδια στις επενδύσεις.

Η κατάταξη των εταιρειών του κλάδου των σούπερ µάρκετ δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου συγκριτικά µε το 2017, µε εξαίρεση την απουσία της ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ Α.Ε., η οποία ανήκει πλέον στον όµιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ. Σχεδόν όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν αύξηση του Κύκλου Εργασιών το 2018, ενώ στα ΚΠΤΦΑ η εικόνα δεν είναι η ίδια, µε τις τρεις από τις επτά εταιρείες να εµφανίζουν µείωση. Είναι ένας κλάδος µε κινητικότητα τα τελευταία χρόνια και αυτό αποτυπώνεται στα µεγέθη του και στις µεταβολές τους.

Μεγάλος κλάδος και άµεσα συνδεδεµένος µε τον προηγούµενο είναι αυτός των Τροφίµων και Ποτών. Ο συγκεκριµένος κλάδος είναι ένας από τους σηµαντικότερους της ελληνικής οικονοµίας, έντονα ανταγωνιστικός και εξωστρεφής. Οι πωλήσεις φαίνεται να διατηρούν την ανοδική πορεία του 2017, µε µόνο δύο εταιρείες να εµφανίζουν µειωµένα αποτελέσµατα. Σχεδόν ίδια είναι και η εικόνα της λειτουργικής κερδοφορίας µε θετική µεταβολή τη διετία για τις περισσότερες εταιρείες.

Η φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της εγχώριας µεταποίησης µε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, κατατάσσοντας το ελληνικό φάρµακο δεύτερο εξαγώγιµο προϊόν για το 2018, και ένας από τους λόγους που οι πωλήσεις εµφανίζονται αυξηµένες τη χρονιά αυτή. Από την άλλη, τα ΚΠΤΦΑ έχουν πτωτική πορεία για τις περισσότερες εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα. Βασικός παράγοντας που εµποδίζει την ανέλιξη του κλάδου είναι οι υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) και επιστροφές (clawback) που καλούνται να καλύψουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις λόγω ανεπαρκούς δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης.

Επίσης, παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των αυτοκινητοβιοµηχανιών που υπάρχουν  στη λίστα, ο κλάδος εµφανίζεται βελτιωµένος, µε αυξηµένα τα µεγέθη των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, το 2018 καταγράφηκε αύξηση 11,7% συγκριτικά µε το 2017, µε τις πωλήσεις των αυτοκινήτων να διαµορφώνονται πάνω από τις 100.000. Φαίνεται ότι ο κλάδος κινείται θετικά, παρά τις πολλές αναδιατάξεις στον κλάδο, το κλείσιµο καταστηµάτων και τις πτωχεύσεις εισαγωγικών εταιρειών. Η σταθερή και η σχετικά καλή πορεία των µεγεθών των επιχειρήσεων φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και το 2019, καθώς οι µέχρι τώρα ενδείξεις για τη χρονιά είναι ευοίωνες. Σε αυτό βοηθά η οικονοµική σταθερότητα, ιδίως µετά τις εκλογές, µε την ελληνική οικονοµία να βρίσκει βηµατισµό. Οι εξαγωγές συνεχίζουν και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας µε ισχυρές αυξήσεις, ενώ άνοδο εµφανίζει και η βιοµηχανική παραγωγή. Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα είναι καλές µε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% και υποχώρηση της ανεργίας στο 18,1% για το 2019. Μέσα στο κλίµα αυτό περιµένουµε την επόµενη έρευνα για να επιβεβαιώσει τις εκτιµήσεις αυτές µε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.

Δείτε όλη τη λίστα, τους πίνακες, τα στοιχεία των κλάδων και όλους τους δείκτες αναλυτικά στο Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα. 

F100

[#] COMPANY SECTOR
1 Ελληνικά Πετρέλαια
2 MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ
3 ΔΕΗ
4 ΟΠΑΠ
5 ΟΤΕ
6 Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης
7 Alpha Bank
8 ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
9 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική βιομηχανία χαλκού & αλουμινίου
10 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
12 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
13 EUROBANK
14 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
15 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
16 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
18 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
19 ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.
20 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
21 MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.
22 ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
23 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
24 ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.
25 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
26 JUMBO Α.Ε.Ε.
27 REVOIL Α.Ε.Ε.Π.
28 ΕΘΝΙΚΗ Η Α.Ε.Ε.Γ.Α.
29 J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
30 ΕΤΕΚΑ Α.Ε.
31 Wind Hellas
32 Chipita
33 Quest Συμμετοχών
34 Coca-Cola Τρία Έψιλον
35 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
36 Σωληνουργεία Κορίνθου
37 ΙΝΤΡΑΚΟΜ
38 AutoHellas
39 ΠΕΝΤΕ ΑΕ
40 Fourlis ΑΕ
41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
42 Eurolife ERB Insurance Group
43 NN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
44 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
45 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.
46 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
47 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε.
48 ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
49 NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
51 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Α.Ε.
52 BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
53 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Α.Ε.
54 Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.
55 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε.
56 ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
57 NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.
58 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.
59 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
60 ΜΟΥΧΑΛΗΣ Α.Ε.Ε.
61 KOSMOCAR A.E.
62 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
63 ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
64 FORTHNET A.E.
65 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
66 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.
67 ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
68 FRIESLANDCAMPINA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
69 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
70 RETAIL WORLD Α.Ε.
71 ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
72 FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
73 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.
74 ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
75 TELEPERFORMANCE HELLAS Α.Ε.
76 GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
77 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
78 ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
79 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
80 ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.
81 SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
82 AIGLON Α.Β.Ε.Ε.
83 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΥΠΟΙΙΑ Α.Ε.
84 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.
85 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
86 ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
87 ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Ε.Β.Ε.
88 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.
89 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
90 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
91 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
92 MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
93 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
94 ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
95 FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε.
96 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
97 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
98 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
99 ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.
100 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.