90

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 87
Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Γεωργακόπουλος
Website https://www.europaikipisti.gr/gr/Home

ABOUT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 191,01
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,1
Πάγια (εκ. ευρώ) 105,39