54

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 54
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Χαλιορής
Website https://www.thracegroup.com/gr/el/home/

ABOUT ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 322,73
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 1,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 27,50
EBITDA (%) -8,7
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 101,19
Συνολικός δανεισμός (%) 88,40
Πάγια (εκ. ευρώ) 320,23