73

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Κοπελούζος Δ. Χρήστος
Website http://www.prometheusgas.gr/

ABOUT ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 230,28
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 27,0
EBITDA (εκ. ευρώ) 17,80
EBITDA (%) 30,3
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 15,50
Συνολικός δανεισμός (%) 181,82
Πάγια (εκ. ευρώ) 97,50