56

ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Σπύρος Μιχαλακάκης
Website https://www.bp.com/el_gr/greece/retail.html

ABOUT ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 318,00
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 30,1
EBITDA (εκ. ευρώ) 21,26
EBITDA (%) 4,8
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -
Πάγια (εκ. ευρώ) 70,29