45

ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Πεταλάς Απόστολος

ABOUT ΦΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 420,25
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -4,1%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -11,70
Κέρδη προ φόρων (%) -387
EBITDA (εκ. ευρώ) 20,9
EBITDA (%) -28,29