6

ΟΠΑΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Kamil Ziegler

ABOUT ΟΠΑΠ

 Η αποκρατικοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, με τη μεταβίβαση του 33% του μετοχικού της κεφαλαίου στην EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LIMITED και την είσπραξη από το ΤΑΙΠΕΔ του προβλεπόμενου από τη σύμβαση ποσού των 622 εκατ. ευρώ. Νέος πρόεδρος και CEO στη θέση του Κων/νου Λουρόπουλου ανέλαβε ο Kamil Ziegler. 

Τα κέρδη του οργανισμού το α’ εξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν στα 67,3 εκατ. ευρώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 3.971,63
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -8,9
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 638,23
Κέρδη προ φόρων (%) -8,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 673,81
EBITDA (%) -8,2