7

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Τουρκολιάς Αλέξανδρος

ABOUT ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το 2013 ήταν έτος «σταθμός» για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις και εξαγορές αλλά και ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών από το ΤΧΣ. Η Εθνική απορρόφησε τις FBB και Probank , ενώ τα κεφάλαια, που συγκεντρώθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση της, είναι συνολικού ύψους 9,65 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών ανέρχεται στο 10,8%. Ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου 2013 ύψους 344 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.894 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 3.560,22
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -20,1
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -1.985,94
Κέρδη προ φόρων (%) 85,2
EBITDA (εκ. ευρώ) ΔΥ
EBITDA (%) -