19

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Γεράσιμος Σκλαβενίτης

ABOUT ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Τον Αύγουστο του 2013 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά μέρους επιχείρησης Δούκας, ενώ για τις επιδόσεις του 2012 με στόχο την πραγματική ανάπτυξη, τιμήθηκε από την ICAP ανάμεσα σε ένα σύνολο 20.500 εταιρειών, μαζί με 41 ακόμη ελληνικές εταιρείες και ομίλους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1,230.03
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -2.4
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 14.53
Κέρδη προ φόρων (%) -24,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 46,16
EBITDA (%) -9,0