8

ΒΙΟΧΑΛΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Στασινόπουλος Νικόλαος

ABOUT ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Η Βιοχάλκο Α.Ε. είναι ελληνική βαριά βιομηχανία που δραστηριοποιείται στους χώρους του χαλκού, του αλουμινίου, το χαλύβδου και των καλωδίων. O όμιλος ιδρύθηκε το 1937, αποτελείται από 87 θυγατρικές και καλύπτει το 10% των ελληνικών εξαγωγών.

Τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε στο Χ.Α. ότι προχωράει στη μεταφορά της έδρας της στο Βέλγιο. Η κίνηση πραγματοποιείται προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά πρόγραμμα, ενώ υπογραμμίζεται ότι οι θυγατρικές παραγωγικές εταιρείες παραμένουν στην Ελλάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 3.316,76
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -6,2%
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -74,96
Κέρδη προ φόρων (%) -59,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 159,43
EBITDA (%) -9,7