NEWS

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε την επένδυση στην Stoiximan: Τι προβλέπει

Ôï êôßñéï äéïßêçóçò ôïõ ÏÐÁÐ, ÁèÞíá ÐÝìðôç 25 Éáíïõáñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Προκαταρτική συμφωνία για την απόκτηση μετοχών του Ομίλου Stoiximan – H επίσημη ανακοίνωση της OΠΑΠ.