NEWS

Ο ΟΠΑΠ αναβαθμίζει τo δίκτυο των VLTs

Ôï êôßñéï äéïßêçóçò ôïõ ÏÐÁÐ, ÁèÞíá ÐÝìðôç 25 Éáíïõáñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Βασικός στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της συνολικής παικτικής εμπειρίας των πελατών.