Big deal στο retail: Η IDEAL εξαγοράζει τα Attica Πολυκαταστήματα

Big deal στο retail: Η IDEAL εξαγοράζει τα Attica Πολυκαταστήματα
Îåêßíçóå óÞìåñá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ôï Attica, the department store, ôï ìåãáëýôåñï ðïëõêáôÜóôçìá ôçò ÅëëÜäáò ðïõ èá åêôåßíåôáé óå 8 åðßðåäá, ìå ðåñéóóüôåñá áðü 300 shops in a shop êáé 500 äéáöïñåôéêÝò åðþíõìåò ìÜñêåò, ÓÜââáôï 9 Áðñéëßïõ 2005. Ôï Attica óôåãÜæåôáé óôï CityLink (ðñþçí ÌÝãáñï Ìåôï÷éêïý Ôáìåßïõ Óôñáôïý) ôïõ ïðïßïõ ôï ïéêïäïìéêü óõãêñüôçìá ðåñéâÜëëåôáé áðü ôéò ïäïýò Óôáäßïõ, Âïõêïõñåóôßïõ, Ðáíåðéóôçìßïõ êáé ÁìåñéêÞò êáé áðïôåëåßôáé áðü 9 åðß ìÝñïõò êôßóìáôá, óõíïëéêïý åìâáäïý ðåñßðïõ 65.000 ô.ì, ôá ïðïßá åêôåßíïíôáé óå 6 ïñüöïõò êáé 3 õðüãåéá. Ôï áêßíçôï Ý÷åé ÷áñáêôçñéóôåß áðü ôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý äéáôçñçôÝï êáé éóôïñéêü ìíçìåßï ôçò ðüëçò ôùí Áèçíþí, ùò ÷áñáêôçñéóôéêü äåßãìá áñ÷éôåêôïíéêÞò äçìïóßùí êôéñßùí ôçò åðï÷Þò ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ. Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια ποσού 35 εκατ. ευρώ και τραπεζικό δανεισμό ποσού 65 εκατ. ευρώ με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Με ένα big deal που αλλάζει το λιανεμπόριο όπως το γνωρίζαμε ξεκίνησε η ημέρα. Η IDEAL HOLDINGS ανακοίνωσε την εξαγορά της Attica Πολυκαταστήματα έναντι 100 εκατ. ευρώ. Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η IDEAL συμφώνησε να εξαγοράσει, το 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία KT Golden Retail Venture LTD, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπεγράφη χθες 20 Ιουνίου.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια ποσού 35 εκατ. ευρώ και τραπεζικό δανεισμό ποσού 65 εκατ. ευρώ με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στο πλαίσιο της συναλλαγής και ως προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, συμφωνήθηκε όπως οι έμμεσοι/απώτεροι μέτοχοι και ελέγχοντες της εταιρείας ΚΤ, όπως συμμετάσχουν σε:

(α) αγορά των 592.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η IDEAL στην τιμή των 4,15 ευρώ ανά μετοχή και

(β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL με καταβολή μετρητών και με έκδοση 7.869.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και με τιμή διάθεσης 4,15 ευρώ ανά μετοχή, που θα πραγματοποιήσει η IDEAL, υπέρ αυτών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της, ώστε να καταστούν μέτοχοι της IDEAL με ποσοστό που θα ανέρχεται περίπου στο 17,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά την ανωτέρω αύξηση.

Για τη λήψη της σχετικής απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο της IDEAL συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 20 Ιουλίου του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της IDEAL και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Attica λειτουργεί τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα, με παρουσία στην Αθήνα (Citylink, Golden Hall, The Mall) και στην Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski).

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και από την ίδρυσή της το 2005 μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Attica διαχειρίζεται συνολικά 62.000 τ.μ., απασχολεί 2.000 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 300 προμηθευτές.

Το 2022 παρουσίασε Κύκλο Εργασιών 190 εκατ. ευρώ, EBITDA 19,3 εκατ. ευρώ, ΚΠΦ 12,4 εκατ. ευρώ και είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό. Το 1ο τετράμηνο του 2023, είχε Κύκλο Εργασιών 58,9 εκατ. ευρώ έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το 2022, EBITDA 4,84 εκατ. ευρώ έναντι 1,14 εκατ. ευρώ το 2022, ΚΠΦ 2,5 εκατ. ευρώ έναντι ΚΠΦ -0,98 εκατ. το 2022 (όλα τα μεγέθη χωρίς την επίδραση του IFRS 16).

Η IDEAL Ηoldings, μέσα από την επενδυτική αυτή κίνηση, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο (retail), έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ανοδική πορεία – άρρηκτα συνδεδεμένο με την δυναμική του τουρισμού και της γενικότερης οικο-νομίας της Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: