Δολοφονία 11χρονης: Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 37χρονος

Δολοφονία 11χρονης: Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 37χρονος
¸ñåõíåò óôï óçìåßï üðïõ äïëïöïíÞèçêå ìßá 11÷ñïíç óôïí Ðýñãï Çëåßáò, ôç ÄåõôÝñá 10 Éïõíßïõ 2024. Ïðôéêü õëéêü ðïõ åß÷áí óôçí êáôï÷Þ ôïõò ïé áóôõíïìéêïß ôçò ÁóöÜëåéáò Ðýñãïõ, ïäÞãçóå óôçí óýëëçøç ôïõ 37÷ñïíï Üíäñá, ï ïðïßïò êáôçãïñåßôáé üôé äïëïöüíçóå ìå êáôóáâßäé ìßá 11÷ñïíç, óôçí ðåñéï÷Þ ÊáôáñÜ÷é ôçò Çëåßáò. ÌÜëéóôá, óýìöùíá ìå ôçí Áóôõíïìßá, ï 37÷ñïíïò, ï ïðïßïò Ý÷åé óõããåíéêÞ ó÷Ýóç ìå ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ áíÞëéêïõ èýìáôïò, Ý÷åé ïìïëïãÞóåé ôçí ðñÜîç ôïõ. Óýìöùíá ìå ôçí Áóôõíïìßá, ï 37÷ñïíïò åßíáé åîÜäåëöïò ôçò ìçôÝñáò ôÞò áíÞëéêçò êáé êïõìðÜñïò ôçò ïéêïãÝíåéáò, åíþ ôï 2017 åß÷å áðáó÷ïëÞóåé ôéò áñ÷Ýò, ãéá õðüèåóç âéáóìïý áíÞëéêçò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/Oatrisnews/STR Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια μετέβησαν τις μεσημβρινές ώρες στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, στον Πύργο.

Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 37χρονος που κατηγορείται για τον φόνο της 11χρονης σε ερημική αγροτική τοποθεσία, στην περιοχή Καταρράχι της Ηλείας.

Ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια μετέβησαν τις μεσημβρινές ώρες στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, στον Πύργο, ώστε να ασκηθεί η ποινική δίωξη εναντίον του 37χρονου, αλλά και να προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία που προβλέπεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για μετάβαση του εισαγγελέα και της ανακρίτριας στο κτίριο της Αστυνομίας ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς κατά την διάρκεια προσαγωγής του δράστη νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο, προκλήθηκε μεγάλη ένταση από συγκεντρωμένους που επιχείρησαν να του επιτεθούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έτσι, αποφασίσθηκε να επιστρέψει εκ νέου ο 37χρονος στο κτίριο της Αστυνομίας, όπου κρατείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εναντίον του δράστη ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα βιασμού ανηλίκου, αρπαγή ανηλίκου, οπλοχρησία και οπλοφορία.

Ας σημειωθεί ότι ο 37χρονος δεν είχε δικηγόρο κατά την διάρκεια της διαδικασίας στην αστυνομική διεύθυνση Ηλείας και αναμένεται να του οριστεί αυτεπαγγέλτως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: