Ελληνικές VS ευρωπαϊκές τράπεζες: Tι δείχνουν τα στοιχεία του SSM

Ελληνικές VS ευρωπαϊκές τράπεζες: Tι δείχνουν τα στοιχεία του SSM
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αυτός είναι ο καθρέπτης του ευρωπαϊκού και ελληνικού τραπεζικού  συστήματος

Στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία του παρουσίασε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ειδικότερα, τα  συστημικά  Πιστωτικά  Ιδρύματα  (ΠΙ)  στα  19  κράτη‐μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)2  που  συμμετέχουν  στον  Ενιαίο  Εποπτικό  Μηχανισμό  της  ΕΚΤ   ανέρχονται σε 107 (2022: 110).  

Από  το  σύνολο  των  107  συστημικών  Πιστωτικών  Ιδρυμάτων,  τα  4  δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  Η Ελλάδα σε αριθμό συστημικών ΠΙ έπεται  μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης  (Γερμανία: 22, Ιταλία: 12, Γαλλία: 11, Ισπανία:  10, Ολλανδία, Αυστρία, Ιρλανδία: 6 και Βέλγιο 5), αλλά έχει μεγαλύτερο αριθμό  συστημικών ΠΙ έναντι των υπόλοιπων 10 χωρών (Εσθονία, Φινλανδία, Σλοβενία,  Πορτογαλία,  Λουξεμβούργο,  Λετονία:  3,  Λιθουανία,  Κύπρος,  Μάλτα:  2  και  Βουλγαρία: 1)

Το ενεργητικό των 107 συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 0,4%  έναντι  του  2022  και  αντιστοιχεί  στο  84,2%  του  συνολικού  ενεργητικού  του  Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα. 

Καθένα  από  τα  4  συστημικά  πιστωτικά  ιδρύματα  της  Ελλάδας  διαθέτει  ενεργητικό  άνω  των  70  δισ.  ευρώ  σε  επίπεδο  ομίλου,  το  δε  σύνολο  του   ενεργητικού τους ανήλθε σε €303,51 δισ. (2022: €312,55 δισ.). 

Κερδοφορία 

Σε 164,75 δισ. ευρώ ανήλθε η κερδοφορία για τα 107 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ, εκ  των  οποίων  3,62  δισ.  ευρώ  για  τα  4  συστημικά  πιστωτικά  ιδρύματα  της  Ελλάδας. 

Τα έσοδα  από  προμήθειες  (Net  fee  and  commission  income)  ως  ποσοστό  στα  συνολικά λειτουργικά έσοδα (Operating income) ανήλθαν σε:  

 ‐ 28,2% για τα 107 Συστημικά πιστωτικά ιδρύματα,   

‐ 16,2% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.   

Τα έσοδα από τόκους (Net interest income) ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά  έσοδα (Operating income) ανήλθαν σε: 

‐ 61,1% για τα 107 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα

‐ 78,5% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.   

Δείκτες κεφαλαίου

Σε ό,τι αφορά τους κεφαλαιακούς δείκτες, 78, μεταξύ των οποίων και τα 4 ελληνικά, από τα συνολικά 107 συστημικά πιστωτικά  ιδρύματα  είχαν,  την  31/12/2023  δείκτη  CET1  μεταξύ  10%  και  20%.  Τα  υπόλοιπα  29  συστημικά πιστωτικά ιδρύματα είχαν δείκτη CET1 υψηλότερο του 20%.  

Κόκκινα δάνεια

Για  τα  107  συστημικά  πιστωτικά  ιδρύματα παρατηρείται  αύξηση  του  ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του δανειακού τους  χαρτοφυλακίου (μη λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές  Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (2,27%), ενώ παρατηρείται  αύξηση  του  ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του δανειακού τους  χαρτοφυλακίου  (λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ρευστά  διαθέσιμα  στις  Κεντρικές  Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (1,84%).  

Από την άλλη, για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας παρατηρείται μείωση  33%  του  ποσοστού  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  επί  του  συνολικού  δανειακού  τους  χαρτοφυλακίου  (μη  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ρευστά  διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (6,02%), ενώ παρατηρείται μείωση 27%  του  ποσοστού  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων  επί  του  συνολικού  δανειακού  τους  χαρτοφυλακίου  (λαμβάνοντας υπόψη  τα  ρευστά  διαθέσιμα  στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (4,58%).  

Επίσης, το ποσοστό  κάλυψης  των  ελληνικών  συστημικών  τραπεζών  25%  υψηλότερο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τέλος, 91, μεταξύ των οποίων και τα 4 ελληνικά, από τα συνολικά 106 συστημικά πιστωτικά  ιδρύματα  είχαν  την  31η  Δεκεμβρίου  2023  δείκτη  κάλυψης  ρευστότητας  (Liquidity  Coverage  Ratio  ‐  LCR)  μεγαλύτερο  του  150%.  Τα  υπόλοιπα  15  συστημικά  πιστωτικά  ιδρύματα είχαν LCR μεταξύ 100% και 150%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ