Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties στο εννεάμηνο του 2016

Καθαρά κέρδη 19 εκατ. ευρώ για την Grivalia Properties στο εννεάμηνο του 2016

Τα διαθέσιμα του ομίλου, την 30ή Σεπτεμβρίου 2016, ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ από 112 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Στα 19 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties για το εννεάμηνο του 2016.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από αποτίμηση, καθώς και προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων, ανήλθαν στα 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 31,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «ο όμιλος εντός της περιόδου αναγνώρισε επισφάλεια από τις εταιρείες Μαρινόπουλος ΑΕ Γενικού Εµπορίου και Αφοί Μαρινόπουλοι Συµµετοχών και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ποσού 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά απαιτήσεις σχετιζόμενες με τη λειτουργική μίσθωση τεσσάρων εμπορικών ακινήτων. O όμιλος έχει στην κατοχή του τα ακίνητα αυτά πέραν της δεκαετίας.

Σημειώνεται ότι, λόγω των πρόσφατων θετικών εξελίξεων ως προς το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος ΑΕ Γενικού Εµπορίου, οι σχετικές επισφάλειες είναι απομειωμένες σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2016 κατά ποσό 2,5 εκατ. ευρώ».

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του ομίλου, κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2016, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήταν η ακόλουθη:

Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 8% (45,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ), η οποία οφείλεται, κυρίως, στην ενσωμάτωση των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2015, καθώς και του νέου επενδυτικού ακινήτου επί της Βασιλίσσης Σοφίας 68, στην Αθήνα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Οι ζημίες από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πτώση αυτή θεωρείται εύλογη, δεδομένων των μακροοικονομικών προβλημάτων στην πραγματική οικονομία και στον κλάδο του real estate.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 67% (0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ), λόγω της επιτυχούς διαχείρισης των διαθεσίμων.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 14% (1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ), λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων και των μειωμένων επιτοκίων Euribor.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «οι φόροι ακινήτων παρουσίασαν αύξηση κατά 28% (4,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω της αύξησης του ΕΝΦΙΑ, η οποία οφείλεται στις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις της χρήσης 2015, καθώς και στην αλλαγή του φορολογικού νόμου, κατά τον οποίο αυξήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος.

Τα έξοδα φόρων αυξήθηκαν κατά 167% (3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ), κυρίως, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στον υπολογισμό του φόρου ενεργητικού, όπου ο οφειλόμενος φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,75%, ετησίως, των επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ».

Οι βασικοί δείκτες του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 4,4x

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 6%

Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 7%

Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 29,3 εκατ. ευρώ

Τα διαθέσιμα του ομίλου, την 30ή Σεπτεμβρίου 2016, ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ από 112 εκατ. ευρώ, την 31η Δεκεμβρίου 2015 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 54 εκατ. ευρώ από 59 εκατ. ευρώ.

Η μείωση των διαθεσίμων οφείλεται, κυρίως, στη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 30,9 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015, καθώς και στην απόκτηση του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου.
Την 30ή Σεπτεμβρίου 2016, η Εσωτερική Αξία του ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 858 εκατ. ευρώ ή 8,47 ευρώ ανά μετοχή.