Μυτιληναίος: Από 23/10 η επιστροφή κεφαλαίου

Η καταβολή του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Από τις 19 Οκτωβρίου 2015, οι μετοχές της εταιρείας Μυτιληναίος ΑΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,97 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 20/10/2015, για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 23/10/2015. Η καταβολή του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι η Α’ επαναληπτική γενική συνέλευση, της από 06.05.2015 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 18.05.2015, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 11.691.586,20 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 116.915.862 μετοχών της από το ποσό των 1,07 ευρώ στο ποσό των 0,97 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά και την ανωτέρω μείωση, το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 113.408.386,14 ευρώ, διαιρούμενο σε 116.915.862 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ η καθεμία.

Σχετικά άρθρα