Σύμπραξη Εκδίκησης: Βαριές κατηγορίες στους 10 συλληφθέντες

Σύμπραξη Εκδίκησης: Βαριές κατηγορίες στους 10 συλληφθέντες
ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÕÓ EDITORS. ÐÑÏÓÏ×Ç: Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ óõíäñïìçôÞ. Êáôçãïñïýìåíïé ãéá ôñïìïêñáôéêÝò åíÝñãåéåò ðñïóÜãïíôáé óôá äéêáóôÞñéá ôçò ðñþçí Ó÷ïëÞò Åõåëðßäùí, ÔåôÜñôç 28 Öåâñïõáñßïõ 2024. Óôïí åéóáããåëÝá ïäçãÞèçêáí ïé Ýîé óõëëçöèÝíôåò ãéá óõììåôï÷Þ óå ôñïìïêñáôéêÝò åíÝñãåéåò, ïé ïðïßïé êáôçãïñïýíôáé ìáæß ìå Üëëïõò ôÝóóåñéò ðïõ âñßóêïíôáé óôéò öõëáêÝò, ãéá Ýíôáîç êáé óõììåôï÷Þ óå ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç, âïìâéóôéêÝò åíÝñãåéåò êáé Üëëá âáñéÜ áäéêÞìáôá, ìå âÜóç ôçí äéêïãñáößá ðïõ ó÷çìÜôéóå ç ÁíôéôñïìïêñáôéêÞ Õðçñåóßá, ç ïðïßá åîé÷íßáóå ôçí õðüèåóç. Óýìöùíá ìå áóôõíïìéêÝò ðçãÝò, ïé äÝêá êáôçãïñïýìåíïé äåí Ý÷ïõí áðáó÷ïëÞóåé ãéá äñÜóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôïí áíôéåîïõóéáóôéêü ÷þñï êáé ïé Ýãêëåéóôïé ôùí öõëáêþí åßíáé üëïé ãéá ëçóôåßåò êáé Üëëá ðïéíéêÜ áäéêÞìáôá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Έξι σε βαθμό κακουργήματος και πέντε πλημμεληματικού βαθμού.

Έξι βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πέντε πλημμεληματικού βαθμού, που αφορούν σε δράση τρομοκρατικής οργάνωσης, αποδίδει η Εισαγγελία σε βάρος των 10 συλληφθέντων για την οργάνωση «Σύμπραξη Εκδίκησης».

Σε βάρος των 10 κατηγορουμένων, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι κρατούμενοι φυλακών, ασκήθηκε ποινική δίωξη που κατά περίπτωση αφορά τα αδικήματα κακουργηματικού βαθμού της:

* Διεύθυνσης, ένταξης και συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης

* Τρομοκρατικής πράξης απόπειρας ανθρωποκτονίας

* Τρομοκρατικής πράξης έκρηξης κατ΄ εξακολούθηση τετελεσμένης και σε απόπειρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

* Τρομοκρατικής πράξης κατασκευής, κατοχής και προμήθειας εκρηκτικών

* Τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης οπλοκατοχής και

* Τρομοκρατικής πράξης διακεκριμένης φθοράς.

Επίσης η δίωξη αφορά και στα πλημμελήματα της υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης, υποκίνησης σε τέλεση τρομοκρατικής πράξης, παράνομης βίας κατά δικαστικών λειτουργών, παράνομης οπλοκατοχής κυνηγετικού όπλου και παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ίδιαν χρήση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή 3 Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: