Στο 87,06% το ποσοστό της Motor Oil στη Cyclon

Έως τις 28 Αυγούστου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Motor Oil για την Cyclon.

Σε αγορά 1.116.438 μετοχών, εκδόσεως Cyclon Ελλάς ΑΕ, έναντι 0,70 ευρώ ανά μετοχή, προέβη η Motor Oil, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Κατόπιν τούτου, η Motor Oil κατέχει 23.214.001 μετοχές, εκδόσεως Cyclon Ελλάς ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,06% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Έως τις 28 Αυγούστου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Motor Oil
Στις 17 Ιουλίου θα αρχίσει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Motor Oil για τη Cyclon η οποία θα λήξει στις 28 Αυγούστου. Η Motor Oil τονίζει στην ανακοίνωσή της, ότι εάν συγκεντρώσει το 90% των μετοχών της Cyclon, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς και των υπόλοιπων μετοχών.

Σημειώνεται, ότι χθες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση»), που η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ» (ο «Προτείνων») είχε απευθύνει, στις 23 Ιουνίου 2014, προς τους μετόχους της εταιρείας «Cyclon Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών & Πετρελαιοειδών» (η «Εταιρεία»).

Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα υποκαταστήματα της «Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ» (ο «Διαχειριστής») στην Ελλάδα, από τις 17 Ιουλίου 2014 και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, οι μέτοχοι θα μπορούν από τις 17 Ιουλίου 2014 και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από την έδρα και τα υποκαταστήματα του

Διαχειριστή, καθώς και από τα γραφεία του Συμβούλου «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ».

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο και από το διαδικτυακό τόπο του προτείνοντος (www.moh.gr) και του Συμβούλου «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» (www.piraeusbank.gr).

Αντικείμενο Δημόσιας Πρότασης
Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), των οποίων ο προτείνων, κατά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, δεν κατείχε, δηλαδή 16.542.826 μετοχές, ή ποσοστό 62,04% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Παράλληλα, σημειώνεται, ότι κατά το διάστημα από 18.06.2014 μέχρι 08.07.2014, ο προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης, 11.886.714 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,58% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επίσης, ο προτείνων προτίθεται να συνεχίζει να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της εταιρείας, στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης. Όλες οι εν λόγω αποκτήσεις μετοχών θα δηλώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Ε.Χ.Α.Ε.

Περίοδος αποδοχής
Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης θα αρχίσει στις 17 Ιουλίου 2014 και λήγει στις 28 Αυγούστου 2014, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά έξι εβδομάδες.

Προσφερόμενο τίμημα
Ο προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς το ποσό των 0,70 ευρώ (το «προσφερόμενο τίμημα») για την αγορά εκάστης, εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως προσφερόμενης μετοχής.

Σημειώνεται ότι οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το σύνολο του προσφερόμενου τιμήματος, χωρίς να αφαιρεθούν τα αναλογούντα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. και ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης
Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο 2.18 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης
Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, δηλαδή μέχρι και τις 01.09.2014.

Η μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών στον προτείνοντα και η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος προς τους αποδεχόμενους μετόχους θα διενεργηθεί εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, δηλαδή μέχρι και τις 03.09.2014.

Εάν, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ο προτείνων κατέχει μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας:

– Θα κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς, του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006, δηλαδή θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων μετοχών, των οποίων δεν θα έχει την κυριότητα, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης («Δικαίωμα Εξαγοράς»).

– Υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά μετοχή ίση προς το προσφερόμενο τίμημα («Δικαίωμα Εξόδου»).

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, ο προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο και, προς το σκοπό αυτό, θα ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή σχετικού αιτήματος από την εταιρεία προς την Ε.Κ. και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

Εφόσον δεν συντρέξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006 και, συνεπώς, δεν θα δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, ο προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο, μέσω σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για τη λήψη της οποίας θα απαιτηθεί πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.