Τι προβλέπει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα κρυπτονομίσματα

Τι προβλέπει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα κρυπτονομίσματα
Photo: pixabay.com
Στόχος του νέου κανονιστικού πλαισίου είναι «η προστασία των επενδυτών και η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας."

Η ΕΕ εντάσσει τα κρυπτοστοιχεία, τους εκδότες κρυπτοστοιχείων και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε κανονιστικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο, θεσπίζοντας για πρώτη φορά νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τον συγκεκριμένο τομέα, εξέδωσε σήμερα κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA).

“Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα υλοποιούμε την υπόσχεσή μας να αρχίσουμε να ρυθμίζουμε τον τομέα των κρυπτοστοιχείων. Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαίωσαν την επείγουσα ανάγκη επιβολής κανόνων για την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων που έχουν επενδύσει στα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και για την πρόληψη της κατάχρησης του τομέα των κρυπτοστοιχείων για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας“, Elisabeth Svantesson, Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας.

Ο κανονισμός MiCA θα προστατεύσει τους επενδυτές αυξάνοντας τη διαφάνεια και θεσπίζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους εκδότες και τους παρόχους υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι νέοι κανόνες καλύπτουν τους εκδότες συναλλακτικών μαρκών, μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και των αποκαλούμενων «σταθερών κρυπτονομισμάτων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καλύπτονται επίσης οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι τόποι διαπραγμάτευσης και τα πορτοφόλια όπου τηρούνται κρυπτοστοιχεία. Το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο έχει ως στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προάγοντας παράλληλα την καινοτομία και ενισχύοντας την ελκυστικότητα του τομέα των κρυπτοστοιχείων.

Εισάγει επίσης εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο, λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των αγορών κρυπτοστοιχείων, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση όπου ορισμένα μόνο κράτη μέλη διαθέτουν εθνική νομοθεσία.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση MiCA στις 24 Σεπτεμβρίου 2020. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης που προάγει την τεχνολογική ανάπτυξη και διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών. Επιπλέον της πρότασης MiCA, η δέσμη περιλαμβάνει στρατηγική για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, πράξη για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA) — η οποία αφορά και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων — και πρόταση σχετικά με πιλοτικό καθεστώς για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) για χρήσεις χονδρικής.

Η δέσμη αυτή καλύπτει ένα κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν θέτει εμπόδια στη χρήση νέων ψηφιακών χρηματοοικονομικών μέσων ενώ, ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι τέτοιου είδους νέες τεχνολογίες και προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του χρηματοπιστωτικού κανονιστικού πλαισίου και των ρυθμίσεων διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη στήριξη της καινοτομίας και της υιοθέτησης νέων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, ενώ παράλληλα παρέχεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε καταναλωτές και επενδυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του εντολή για την πρόταση MiCA στις 24 Νοεμβρίου 2021. Οι τριμερείς διάλογοι μεταξύ των συννομοθετών ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου 2022 και ολοκληρώθηκαν με προσωρινή συμφωνία στις 30 Ιουνίου 2022. Η σημερινή τυπική έκδοση του κανονισμού αποτελεί το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: