Με ζημίες έκλεισε το α’ εξάμηνο για την ΑΕΓΕΚ

Παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης οι μετοχές της εταιρείας που κατέγραψε ζημίες ύψους 3,240 εκατ. ευρώ.

Σε ζημίες ποσού 3,240 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα του ομίλου της ΑΕΓΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30/06/2014, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε – 93,666 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31/12/2013 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού -17,434 εκατ. ευρώ, και τα ίδια κεφάλαια σε -78,013 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26/06/2008, αποφασίσθηκε, κατά εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008. H διοίκηση της εταιρείας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ζημίες 1,375 εκατ. ευρώ για την ΑΕΓΕΚ