25

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 22
Website http://www.karatzis.gr/

ABOUT ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 24

Κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή διχτύων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, κρεάτων και υλικών δόµησης. ∆ιατηρεί εµπορική παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και είναι εισηγµένη στο Χ.Α. από το 2000.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 65,85
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 5,4
EBITDA (εκ. ευρώ) 17,69
EBITDA (%) 12,2
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 30,26
Συνολικός δανεισμός (%) -13,0