26

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 16

ABOUT ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 29

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποτελεί παραγωγό τσιμέντου και δομικών υλικών (έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή υλικά, ξηρά κονιάματα, τσιμεντόλιθοι), με καθετοποιημένη παραγωγή και 114 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Διαθέτει 13 εργοστάσια τσιμέντου σε 10 χώρες. Το 2015 ο Όμιλος εξήγαγε το 94% του όγκου παραγωγής στον τομέα του τσιμέντου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 273,19
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,3
EBITDA (εκ. ευρώ) 43,77
EBITDA (%) 5,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 310,04
Συνολικός δανεισμός (%) -59,5