#1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Δείτε αναλυτικά τη μεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας ΕΔΩ

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 1

About ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Mε στρατηγικό στόχο την αειφόρο τραπεζική (sustainable banking).

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 25 τράπεζες, από τις μεγαλύτερες διεθνώς, στη διαμόρφωση των Αρχών για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Τραπεζική, μια πρωτοβουλία του United Nations Environment Programme –Finance Initiative (UNEPFI) των Ηνωμένων Εθνών. Επιδίωξη είναι ο τραπεζικός τομέας να ευθυγραμμιστεί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Ο Όμιλος, μέσω στρατηγικά σχεδιασμένων δράσεων που έχουν κίνητρο την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, τις συνέργειες με μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και με προγράμματα χορηγιών και δωρεών, στηρίζει εμπράκτως φορείς υγείας, εκπαίδευσης, παιδείας και πολιτισμού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διαχειρίζεται ένα δίκτυο εννέα Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τους 200.000 ετησίως. Η συνεισφορά αυτή σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα αναλογεί, για το 2016, στο 1,7% των ετήσιων κερδών προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου.

Ειδικά στον τομέα του περιβάλλοντος, η τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα άρτια οργανωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο πιστοποιείται κάθε χρόνο από το 2011 σύμφωνα με τον αυστηρό ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, εκτός από σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, έχει και οικονομικό, με μείωση λειτουργικού κόστους που  ανέρχεται στα πέντε εκατ. ευρώ ετησίως.

Μέσω ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αναπτύσσει δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ με όχημα το Green Banking υποστηρίζει  τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις που παρέχουν προστιθέμενη αξία, ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον.