24

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας SERVICES
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 15
Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ ΕBITDA 35
Website https://www.aia.gr/el/company-and-business/the-company/the-airport-company/

ABOUT ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Η εταιρεία ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. (∆ΑΑ) ιδρύθηκε το 1995, µέσω της σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα. Η Σύµβαση Ανάπτυξης Αεροδροµίου (ΣΑΑ) κυρώθηκε από την ελληνική Πολιτεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 478,71
EBITDA (εκ. ευρώ) 325,51
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 218,00
Συνολικός δανεισμός (%) -
ΜΕΡΜ Πωλήσεων (3 έτη) 8,8%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 έτη) 7,7%