95

ΦΑΓΕ A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 96
Website https://greece.fage

ABOUT ΦΑΓΕ A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 159,16
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -12,8
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) -3,49
Κέρδη προ φόρων (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 5,00
Συνολικός δανεισμός (%) -