26

ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 26
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.karelia.gr

ABOUT ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 876,04
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 4,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 91,76
EBITDA (%) 14,1
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -