61

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 69
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.plastikakritis.com/gr

ABOUT ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 274,64
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 7,8
EBITDA (εκ. ευρώ) 45,39
EBITDA (%) 20,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) 28,34
Συνολικός δανεισμός (%) 0,6